סגל

shai_scharfberg

שי שרפברג

shai.sharfberg@mail.huji.ac.il

נושא עבודת המוסמך: מורכבות יישובית ואגן ההשפעה היישובי של תל קדש בתקופת הברונזה הקדומה.