706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

ספרייה

ספריית המכון לארכאולוגיה ע"ש אמרי וקלייר יאס

הספרייה של החוג לארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום נמצאת בבנין המכון לארכאולוגיה. בספרייה נמצאים כ-25,000 כרכים, מינויים פיסיים ודיגיטליים לכ-200 כתבי-עת, וכ-15,000 תדפיסים. בספרייה גם  ספרים נדירים, חלקם מאוספי חוקרים שהועברו אלינו.  אוספי הספרייה מקיפים את הארכאולוגיה של כל התקופות, מן הפרהיסטוריה ועד לימי הביניים והתקופה המוסלמית המאוחרת.

הספרייה לארכאולוגיה היא חלק מרשות הספריות של האוניברסיטה העברית. קטלוג הספרים וכתבי-העת של ספריית הארכאולוגיה הוא חלק מהקטלוג המאוחד של רשות הספריות. תשתית הספריה מאפשרת נגישות מלאה לרשת ולמאגרי מידע ממוחשבים שהאוניברסיטה מנויה עליהם.

הספריה פועלת בימים א'-ה', בשעות 20:00-09:00.

ספריית המכון לארכאולוגיה