706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

Table of Contents

רוצים לשאול משהו? דברו איתנו

מזכירה לעניינים אקדמיים

גב' אורנה אבידר

בניין ארכאולוגיה, חדר 503

02-5882404
ornaa@savion.huji.ac.il

יועץ לתואר בוגר

 ד"ר איגור קריימרמן

 kreimerm.igor@mail.huji.ac.il

ראש החוג

 פרופ' עוזי ליבנר
uzi.leibner@huji.mail.ac.il

תואר שני

רשימת הקורסים לתואר שני לפי מסלולים| שנתון תשפ"א

מסלול מחקרי

מסלול לא-מחקרי

לקריאה על מבנה הלימודים בתואר לשנת תשפ"א לחצו כאן 

תכניות הלימודים

במסגרת לימודי תואר מוסמך התלמידים רוכשים כלים אינטלקטואליים ומעשיים לעבודה כחוקרים עצמאיים. מכיוון שהחפירה הארכאולוגית היא תהליך ההורס את החלק שנחפר ויוצר מצב בלתי-הפיך, אנו רואים לעצמנו כמטרה מרכזית להכשיר ארכאולוגים מקצועיים וטובים, ברמה הגבוהה ביותר של התמקצעות. הסטודנטים גם מרחיבים את השכלתם המקצועית על-ידי לימוד קורסים רלוונטיים מחוץ לחוג.

הלימודים לתואר מוסמך באוניברסיטה העברית נמשכים שנתיים. בעלי תואר בוגר במסלול הלא-מחקרי נדרשים גם ללימודי השלמה. תלמידי תואר מוסמך מבצעים עבודת מחקר מקורית כחלק מחובותיהם לסיום התואר. עבודה זו יכולה להיות מבוססת על עבודת שדה, עבודת מעבדה, עיבוד חומר ארכאולוגי או בחינה ביקורתית של תוצאות מחקרי עבר על מנת לענות על שאלות מחקר. ניתן גם ללמוד לתואר מוסמך לא-מחקרי, ובמקרה כזה מבנה תוכנית הלימודים שונה מעט.

במכון לארכאולוגיה קיימת תוכנית מלגות על-שם רות עמירן, תוכנית ייחודית המחלקת לסטודנטים לתואר מוסמך ודוקטור מענקי מחקר לעבודת שטח או לעיבוד ממצאים. רק במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית קיימת לסטודנט האפשרות לקבל תקציב לביצוע מחקר עצמאי.

רוב תלמידי תואר מוסמך משתלבים כבר במשך לימודיהם באחת ממשלחות או מעבדות המכון, או בפעילות רשות העתיקות ומשלבים עבודה מעשית עם הלימודים.