706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

חדשות

קול קורא - קרן למחקר בארכיאולוגיה פרהיסטורית של א"י ע"ש בינה ומשה שטקליס

נובמבר 8, 2018

"קרן למחקר בארכיאולוגיה פרהיסטורית של ארץ ישראל ע"ש בינה ומשה שטקליס"

המדור הפרהיסטורי קורא להגיש הצעות לקרן, בהתאם לכתוב בתקנון הקרן (מצורף למטה).

יש להגיש את הבקשות עד ה-30 בנובמבר 2018

הבקשה תכלול:

  • הצעה (שני עמודים)
  • פירוט תקציבי
  • קורות חיים

ההחלטה לגבי המענקים תפורסם לא יאוחר מה-31 בדצמבר

(נסגר) קול קורא למועמדים/ות מצטיינים/ות למשרות תקניות בהוראה ובמחקר בפקולטה למדעי הרוח

אוגוסט 10, 2018

 הקול הקורא למשרה נסגר

קול קורא למועמדים/ות מצטיינים/ות למשרות תקניות בהוראה ובמחקר בפקולטה למדעי הרוח בתחומים הבאים:

ארכיאולוגיה - ארכיאולוגיה פרהיסטורית

תאריך אחרון להגשת מועמדות - 13 בספטמבר 2018

לפרטים נוספים והנחיות להגשת מועמדות: http://humjobs.huji.ac.il

לשאול ולפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד הסגל האקדמי בדוא"ל mayabe@savion.huji.ac.il

 

ברכות כפולות ומכופלות

יוני 6, 2018

ברכות לתלמידי המכון שזכו במלגות ופרסים מן השורה הראשונה

ד״ר מיכל בירקנפלד - זוכת פרס פולונסקי על עבודת הדוקטורט

ליאת נאה - זוכת מילגה מטעם מוזיאון המטרופוליטן בניו-יורק ומילגת בארד ללימודים מתקדמים

איגור קריימרמן - זוכה במילגת רוטשילד

עמית ראם - זוכה המילגה ע״ש רחל ינאית בן-צבי לחקר א״י ויישובה

ברכות

יוני 2, 2018
איחולים  לתלמידת ההחוג מיקה אולמן על זכיתה במילגת נשיא האוניבריסטה לתלמידי מחקר מצטיינים במדעי הרוח