706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

25725501fcd7650fc0a2e67d869c9ed4

סנן לפי

a9d3d1118a957792b64e1853b97cb135

אסף בן חיים

אסףבןחיים
אסף
בן חיים
asaf.benhaim@mail.huji.ac.il
תזה מ.א.: עיטור אדריכלי בהרודיון
מנחה: דר' אורית פלג-ברקת
 
עבודת המחקר שלי לתואר מוסמך עוסקת בעיטור האדריכלי בהרודיון, ארמונו של המלך הורדוס בן המאה הראשונה לפסה"נ, ומנסה להתחקות אחר מקורות ההשפעה התרבותיים העולים מהניתוח האומנותי וההקשר האדריכלי. במוקד העבודה עומד מכלול העיטור האדריכלי שנחשף בארמון־מבצר ההר בהרודיון. מכלול זה, שטרם זכה לפרסום מדעי, יוצג בפרוט, תוך בחינת היבטיו השונים – חומרי הגלם וטכניקת הגילוף, טיפולוגיה, והקשר ארכיאולוגי ואדריכלי. שיטת העבודה שלי כוללת סריקה תלת ממדית של הפריטים בשטח וניתוח ממוחשב שלהם לאחר מכן, לצד שיטות מחקר מסורתיות יותר. תוצאות מפעל החפירות המתמשך בהרודיון מאפשרות לזהות מספר שלבים הניתנים לתיארוך יחסי לאורך תקופת הבנייה הארוכה של האתר. בחינת פרטי העיטור האדריכלי בהקשר הארכיאולוגי–אדריכלי מבקשת לאתר שינויים אמנותיים בעיטור לפי רצף כרונולוגי, על מנת לזהות מגמות של שינוי והתפתחות גם במפעלי הבנייה האחרים של המלך. מטרה נוספת של המחקר היא הצעת שחזורים אפשריים של היחידות האדריכליות המעוטרות. החלק האחרון של העבודה מוקדש לבחינה של מכלולי העיטור האדריכלי מהרודיון בהשוואה לעיטור האדריכלי במפעלי בנייה אחרים של המלך. השוואה זו מחדדת את התמונה אודות מקורות ההשפעה התרבותיים הניכרים באדריכלות של הורדוס, בראי השינויים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים שהתרחשו בתקופתו. כך, המחקר מנסה לענות על שאלות שאין אנו יכולים תמיד להשיב עליהן מלימוד התכנית האדריכלית בלבד: מהם החלקים החשובים שזוכים להשקעה מיוחדת בעיטור? מה היה אופיין האדריכלי של הקומות העליונות של המגדלים במפעלי הבנייה של המלך? ועוד.