706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

25725501fcd7650fc0a2e67d869c9ed4

סנן לפי

a9d3d1118a957792b64e1853b97cb135

סגל

עוזי ליבנר

פרופ' עוזי ליבנר

ראש המכון לארכיאולוגיה
בניין מנדל, חדר 232. שעות קבלה: יום ב', 15:30-14:30
02-5880144

מרצה בכיר בחוג לארכאולוגיה. מחקריו עוסקים בארץ ישראל ובפרט בגליל בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית: סקרים ארכיאולוגיים; התיישבות כפרית; בתי כנסת עתיקים; והיחס בין הממצא הארכיאולוגי למקורות ספרותיים.

yaeleldar

יעל אלדר

נושא התזה: התרבות החזותית השומרונית ויחסי הגומלין בינה לבין התרבות הסובבת (המאה השלישית עד המאה השישית לספה"נ)
מנחות: פרופ' רינה טלגם ודר' אורית פלג ברקת
ארלט דוד

פרופ' ארלט דוד

ראש התת-המדור האגיפטולוגי
02-5881128
שעות קבלה: בשבתון במהלך סמסטר א' תשפ"ב

כעורכת דין ואגיפטולוגית עסקה במחקרים בין-תחומיים שונים אודות מערכת המשפט המצרית, וכיום מתמקדת בניתוח של התמונה המצרית לפי גישה סטרוקטוראליסטית-סמיוטית. היתה חברה בקבוצת המחקר "כוחה של תמונה" במרכז סכוליון למחקר רב תחומי במדעי הרוח.

אורי דוידוביץ'

ד"ר אורי דוידוביץ'

חדר 510
קבלה בתיאום מראש

מרצה בחוג לארכאולוגיה, במדור המקראי. תחומי העניין: ארכיאולוגיה סביבתית ונופית, בעיקר של איזורי שוליים; שיטות מחקר וניתוח של סקרים ארכאולוגיים; ארכאולוגיה אזורית של מדבר יהודה ; פעילות אנושית במערות טבעיות; והתפתחות חברות מורכבות סביב המעבר לתרבויות עירוניות (התקופות הכלקוליתית והברונזה הקדומה).