706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

קול קורא - קרן למחקר בארכיאולוגיה פרהיסטורית של א"י ע"ש בינה ומשה שטקליס

נובמבר 8, 2018

"קרן למחקר בארכיאולוגיה פרהיסטורית של ארץ ישראל ע"ש בינה ומשה שטקליס"

המדור הפרהיסטורי קורא להגיש הצעות לקרן, בהתאם לכתוב בתקנון הקרן (מצורף למטה).

יש להגיש את הבקשות עד ה-30 בנובמבר 2018

הבקשה תכלול:

  • הצעה (שני עמודים)
  • פירוט תקציבי
  • קורות חיים

ההחלטה לגבי המענקים תפורסם לא יאוחר מה-31 בדצמבר