706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

נוקטורנו לייב! - ההרצאה האחרונה לשנת הלימודים הנוכחית - מה חדש במחקר הניאנדרתלים?

יוני 3, 2019
המכון לארכיאולוגיה שמח להזמינכם להרצאה האחרונה לשנת הלימודים הנוכחית של "ארכיאולוגיה בעברית", סדרת ההרצאות של המכון ב'נוקטורנו לייב' - ראו את ההזמנה לאירוע כאן!