706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

הרצאה ראשונה בסדרת ההרצאות של המועמדים הסופיים לתקינה במדור המקראי לשנת תשפ"א: שלומית בכר

9 דצמבר, 2020

פרטים נוספים בכרזה ובמסמך המצורף:

שלומית בכר - הרצאה