שירותי הספריה

נהלי השאלה וזכאות

כרטיס קורא

ההשאלה מתבצעת באמצעות כרטיס קורא (כרטיס סטודנט תקף לשנת הלימודים הנוכחית או כרטיס עובד). כרטיס הקורא מתעדכן מדי שנה.
עדכון ו/או שינוי פרטים אישיים מחייב נוכחות הקורא בדלפק ההשאלה.


הקוראים אחראים לספרים שהושאלו באמצעות כרטיס הקורא שלהם. עליהם חלה האחריות לבדוק בכרטיס הקורא באתר הספרייה את מצב הספרים שהושאלו על ידם.
במקרה של אובדן הכרטיס יש ליידע מיד את מחלקת ההשאלה ולהזמין כרטיס חדש במדור חשבונות סטודנטים.

זכות ההשאלה

מה צריך להביא

 

מי זכאי לפתוח כרטיס קורא

 

כרטיס סטודנט מעודכן

סטודנטים של האוניברסיטה

כרטיס עובד/סגל

סגל הוראה של האוניברסיטה

אישור רשמי מגורם מוסמך באוניברסיטה

מרצים/חוקרים אורחים

כרטיס עובד קבוע/כרטיס עובד ארעי וחוזה העסקה / כרטיס גמלאי

עובדי האוניברסיטה
קבועים/ארעיים וגמלאי האוניברסיטה העברית

כרטיס בוגר (ניתן לקבל במשרד הבוגרים, טל': 5882890)
+ תשלום שנתי (480 ש"ח)

בוגרי האוניברסיטה העברית

מכתב התחייבות מהספרייה 
המרכזית במוסדותיהם

סגל ותלמידי תואר שני ושלישי באוניברסיטאות אחרות בארץ

כרטיס "שומע חופשי" + תעודת זהות

"שומעים חופשיים" (מכון מגיד)

 

מדיניות ההשאלה

ספרים ניתנים להשאלה מהספרייה לשלושה ימים עם הארכה אוטומטית.

הארכה

הארכת ההשאלה של ספרים מתבצעת באופן אוטומטי מדי יום, פרט למקרים הבאים:

 1. ספרים ששייכים לאוסף שאינו מאפשר הארכה אוטומטית (שמורים, ספרים שאינם להשאלה).
 2. הספר הוזמן ע"י קורא אחר.
 3. כרטיס הקורא אינו בתוקף או שלקורא יש חובות לספרייה.

  הקורא יקבל התראה מראש בדואר אלקטרוני. כתובת הדוא"ל האוניברסיטאי שנקבע במנהל התלמידים היא הכתובת להתקשרות עם הספרייה.

אם התקבלה הודעה מן הספרייה, ניתן להשיב לה (reply) לשם התחלת טיפול.

 

ספרים שאינם ניתנים להשאלה מהספרייה:

 • ספרים מאוסף האשורולוגיה
 • ספרי יעץ
 • דוחות חפירה
 • עבודות גמר
 • ספרים נדירים
 • כתבי עת

למידע נוסף, אנא פנו אל צוות הספרייה.