Table of Contents

מלגות

תלמידי החוג לארכאולוגיה ומזק"ק זכאים להגיש פניות לקבלת כל המלגות הניתנות באוניברסיטה העברית. מעבר לכך, המכון לארכאולוגיה מעניק בכל שנה בין 15 ל-20  מלגות הצטיינות  שנתיות בסכומים של 18-15 אלף ש"ח לתלמידי התואר השני, ושל 30-20 אלף ש"ח לתלמידי התואר השלישי בחוג לארכאולוגיה ומזק"ק. ביניהן יש מלגה אחת המוענקת למשך שנתיים לתלמיד מצטיין במיוחד ללימודי התואר השני,  ומלגה אחת למשך שלוש שנים לתלמיד מצטיין במיוחד ללימודי התואר השלישי.

התחרות על מלגות אלה פתוחה לתלמידים מצטיינים הרשומים ללימודים בחוג לארכאולוגיה ומזק"ק באוניברסיטה העברית, הן בוגרי החוג והן תלמידים המגיעים אחרי לימודי  תואר ראשון או תואר שני במוסדות אחרים. קול הקורא למלגות מופץ בתוך החוג לארכאולוגיה באוניברסיטה העברית ובחוגים לארכאולוגיה במוסדות אחרים. נהלי הפניה, פרטי ההגשה ומועדי ההגשה מתפרסמים לפני מועד ההגשה הסופי, החל בתום השנה האקדמית, באתר האינטרנט ובדף הפייסבוק של המכון לארכאולוגיה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות האקדמית של החוג: טלפון - 02-5882404 דוא"ל - ornaa@savion.huji.ac.il